Uw persoonsgegevens

Advocatenkantoor Keirsebilck neemt de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig.

Het doel van deze privacyverklaring is u te informeren over welke gegevens we over uw kunnen verwerken, de reden waarom we die gegevens verwerken, hoe lang we deze gegevens bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen in overeenstemming met de geldende regelgeving.

 

Welke gegevens verzamelen wij?

 

Hieronder bezorgen wij u een overzicht van de (algemene) persoonsgegevens die door ons verwerkt (kunnen) worden:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer en/of faxnummer
 • emailadres
 • bankrekeningnummer
 • andere persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt in het kader van de uitoefening van onze activiteiten als advocatenkantoor;
 • andere persoonsgegevens die ons bij de uitoefening van onze activiteiten als advocatenkantoor via andere wegen verstrekt werden in de uitoefening van onze activiteiten.

Naast de bovenstaande gegevens kunnen ook de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt:

 • strafrechtelijk verleden of veroordelingen
 • strafdossier
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Met welk doel verzamelen wij uw gegevens en op welke grond?

 

Wij verwerken deze gegevens in het kader van onze werking als advocatenkantoor en meer in het bijzonder omwille van volgende doelen:

 • in de uitvoering van onze contractuele relatie met u als cliënt, met name bij het behandelen van een dossier;
 • in het kader van de uitvoering van onze activiteiten als advocatenkantoor
 • in het kader van andere activiteiten van verlening van juridische bijstand
 • in het kader van de uitoefening van gerechtelijke mandaten
 • in het kader van de organisatie van ons kantoor met bijhorende leveranciers, stagiairs, medewerkers, personeelsleden (m.i.v. sollicitaties enz.).


Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

 

Advocatenkantoor Keirsebilck is verplicht uw dossier (procedurestukken en overtuigingsstukken, strafdossier, geschreven verslagen, etc.) te bewaren tot 5 jaar na de afsluiting van onze taak als advocaat (artikel 2276bis Oud Burgerlijk Wetboek).

De overige persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Aan welke derden kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven?

Advocatenkantoor Keirsebilck verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de afgesloten overeenkomst.

Derden aan wie wij mogelijks uw persoonsgegevens doorgeven zijn onder meer

 • gerechtsdeurwaarder
 • notaris
 • advocaat
 • bemiddelaar
 • deskundige (vb. psycholoog, psychiater, enz.)
 • fiscale administratie
 • boekhouder
 • sociaal secretariaat
 • verzekeraar
 • software.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

 

Advocatenkantoor Keirsebilck neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiertoe werden fysieke, organisatorische en technische maatregelen genomen.

Wij zijn onderworpen aan het beroepsgeheim waardoor u er van kan uitgaan dat uw persoonsgegevens en de door u verstrekte informatie steeds met de grootste discretie en voorzichtigheid worden verwerkt.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met ons contact op via info@advocaatroeselare.be.

 

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de bewaring van uw persoonsgegevens?

Als betrokkene hebt u volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • recht op inzage in uw persoonsgegevens en kopiename ervan
 • recht op aanpassing of rechtzetting van uw persoonsgegevens
 • recht op verwijdering van uw persoonsgegevens
 • recht op intrekken van uw eventuele toestemming tot gegevensverwerking
 • recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • recht op beperking van de verwerking
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid (hetgeen inhoudt dat u kunt verzoeken uw persoonsgegevens naar een derde door te sturen).


Indien u één van de hogergenoemde rechten wenst uit te oefenen, dient u hiertoe een verzoek te richten aan info@advocaatroeselare.be met als onderwerp ‘GDPR’. Gelieve – ter bescherming van uw privacy – bij dit verzoek te verzekeren dat wij u met zekerheid kunnen identificeren (vb. door het bijvoegen van een kopie van uw identiteitskaart). Alleen op deze manier kunnen wij verzekeren dat het verzoek wel degelijk door u werd gedaan en niet door een onbevoegde derde.

Uw verzoek zal binnen een termijn van maximum dertig dagen worden behandeld en wij brengen u binnen dezelfde termijn op de hoogte van het gevolg dat aan uw verzoek werd verleend.

In sommige gevallen zullen wij evenwel niet verplicht zijn om gevolg te geven aan uw verzoek omwille van wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

De uitoefening van uw rechten is in principe kosteloos. Voor de gemaakte administratieve kosten kan er evenwel een vergoeding worden aangerekend in het geval uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is.

Ten slotte hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be